fbpx

Polityka prywatności – KW F1RST

KW F1rst Katowice Sp. z o.o.

 1. Niniejsza część polityki prywatności zawiera także klauzule informacyjne w rozumieniu art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez oddział franczyzowy Keller Williams w Katowicach, tj. F1RST Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 9, REGON 366515427, KRS 0000690267.
 1. Ochrona danych osobowych
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Serwis przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 3. F1RST Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 9, REGON 366515427, KRS 0000690267 jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) gromadzonych przez Serwis.
 4. ADO prowadzi działalność  m.in. w zakresie pośrednictwa obrocie nieruchomościami. Za pośrednictwem Serwisu ADO wypełnia także obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 RODO) w stosunku do podmiotów danych (m.in. klientów i kontrahentów) niebędących Użytkownikami Serwisu, w szczególności na podstawie art. 4a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem zgody (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, akceptację plików cookies, wysłanie wiadomości email do ADO) :

Kontakt: kwfirst@kwpoland.com tel. (32) 723 24 74 godz. 9:00 – 17:00

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest F1RST Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 9, REGON 366515427, KRS 0000690267
 2. jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to dane przetwarzane będą w celach w i w zakresie opisanych w klauzuli zgody (np. przetwarzanie w celach marketingowych, w celu prezentacji usług administratora, w celu przedstawiania ofert nieruchomości, w celu obsługi kredytowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę na takie przetwarzanie w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na poprawność i legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody;
 3. jeśli zadzwonisz do ADO, napiszesz do nas wiadomość sms, mailową, skontaktujesz się poprzez komunikator internetowy, to tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które dobrowolnie przekazujesz podczas takiej rozmowy telefonicznej lub w wiadomości elektronicznej;
 4. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu), prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 5. Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 6. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy pośrednictwa:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest F1RST Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 9, REGON 366515427, KRS 0000690267
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu prawidłowego wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę przez okres obowiązywania umowy;

– w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);

– w celu rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – art. 70 Ordynacji podatkowej);

– w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne – art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

– jeśli wyraziłeś dodatkowo przy podpisywaniu umowy zgodę (np. na przetwarzanie w celach marketingowych, na kontakt doradcy kredytowego itd.), to dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody.

 • odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  inni pośrednicy współpracujący w ramach systemu MLS.org.pl, notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 • Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 • masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 • Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prezentacją nieruchomości bez zawarcia umowy pośrednictwa:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest F1RST Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 9, REGON 366515427, KRS 0000690267
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu prezentacji nieruchomości oferowanej do sprzedaży / najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f RODO. Przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (poprawna realizacja umowy pośrednictwa ze Sprzedającym / Wynajmującym) i  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, tj. przez Sprzedającego/Wynajmującego (zapewnienie bezpieczeństwa majątkowego i prezentacji nieruchomości tylko zweryfikowanym oglądającym);

 • – w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);
 • – jeśli wyraziłeś dodatkowo przy podpisywaniu umowy zgodę (np. na przetwarzanie w celach marketingowych, na kontakt doradcy kredytowego itd.), to dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody.
 • odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 • Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 • masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową prezentacji nieruchomości; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 • Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy (innej niż umowa pośrednictwa) przez ADO (np. umowy o obsługę prawną, obsługę księgową, umowy z dostarczycielami usług lub towarów dla ADO):

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest F1RST Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 9, REGON 366515427, KRS 0000690267
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu prawidłowego wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę przez okres obowiązywania umowy;

– w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);

– w celu rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – art. 70 Ordynacji podatkowej);

 • Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to dane przetwarzane będą w celach i w zakreach opisanych w klauzuli zgody (np. przetwarzanie w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę na takie przetwarzanie w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na poprawność i legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody;
 • Jeśli zadzwonisz do nas lub naszych agentów, napiszesz do nas wiadomość sms, mailową, skontaktujesz się poprzez komunikator internetowy, wyślesz list (np. w celu złożenia oferty świadczenia usług lub sprzedaży towarów) to tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które dobrowolnie przekazujesz podczas takiej rozmowy telefonicznej, pisemnie lub w wiadomości elektronicznej;
 • odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  inni pośrednicy współpracujący w ramach systemu MLS.org.pl, notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 • Twoje dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 • masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 • Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Compare listings

Porównać