fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Wydawcą i właścicielem niniejszego  serwisu internetowego jest United Trust Sp. z o.o.,  siedzibą: ul.  Artura Grottgera 16 / 1, 60-758 Poznań, KRS 0000851838 
 2. https://kwpoland.com/ (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Niniejsza polityka opisuje zasady korzystania z Serwisu, w szczególności opisuje zasady korzystania przez Serwis z plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 4. Niniejsza polityka zawiera także klauzule informacyjne w rozumieniu art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych nie tylko Użytkowników Serwisu, ale również innych klientów oraz kontrahentów United Trust Sp. z o.o..
 5. Polityka plików cookies (ciasteczek)
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
 10. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 11. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 12. W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:
 13. Analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
 14. Funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
 15. Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
 16. Związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.
 17. Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w części B. Ochrona danych osobowych.
 18. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do decyzji w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Informacje o konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych internetowych znajdziesz tutaj:
 19. Google Chrome
 20. Mozilla Firefox
 21. Internet Explorer
 22. Safari
 23. Opera
 24. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 25. Ochrona danych osobowych
 26. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Serwis przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 27. United Trust Sp. z o.o.,  siedzibą: ul.  Artura Grottgera 16 / 1, 60-758 Poznań, KRS 0000851838 

jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) gromadzonych przez Serwis. 

 1. ADO prowadzi działalność  m.in. w zakresie pośrednictwa obrocie nieruchomościami. Za pośrednictwem Serwisu ADO wypełnia także obowiązek informacyjny (art. 13 i 14 RODO) w stosunku do podmiotów danych (m.in. klientów i kontrahentów) niebędących Użytkownikami Serwisu, w szczególności na podstawie art. 4a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem zgody (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, akceptację plików cookies, wysłanie wiadomości email do ADO) :

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest United Trust Sp. z o.o.,  siedzibą: ul.  Artura Grottgera 16 / 1, 60-758 Poznań, KRS 0000851838 
 2. jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to dane przetwarzane będą w celach w i w zakresie opisanych w klauzuli zgody (np. przetwarzanie w celach marketingowych, w celu prezentacji usług administratora, w celu przedstawiania ofert nieruchomości, w celu obsługi kredytowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę na takie przetwarzanie w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na poprawność i legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody;
 3. jeśli zadzwonisz do ADO, napiszesz do nas wiadomość sms, mailową, skontaktujesz się poprzez komunikator internetowy, to tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które dobrowolnie przekazujesz podczas takiej rozmowy telefonicznej lub w wiadomości elektronicznej;
 4. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu), prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 5. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe w szczególności przed zagrożeniami w przypadku przekazywania danych oraz przed dostępem do nich osób trzecich. Podjęte środki regularnie dostosowujemy do aktualnego stanu techniki
 6. Twoje dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.  Przyjmując decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, Komisja Europejska ustala, czy takie państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Jeżeli Komisja Europejska nie stwierdziła stosownego poziomu ochrony w kraju trzecim, zapewniamy, aby odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych został dotrzymany poprzez inne środki takie jak: wiążące reguły korporacyjne czy standardowe klauzule umowne ustalane przez Komisję Europejską.
 7. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 10. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy pośrednictwa:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest United Trust Sp. z o.o.,  siedzibą: ul.  Artura Grottgera 16 / 1, 60-758 Poznań, KRS 0000851838 lub oddziały franczyzowe KW Poland.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu prawidłowego wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę przez okres obowiązywania umowy;

– w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);

– w celu rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – art. 70 Ordynacji podatkowej);

– w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne – art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

– jeśli wyraziłeś dodatkowo przy podpisywaniu umowy zgodę (np. na przetwarzanie w celach marketingowych, na kontakt doradcy kredytowego itd.), to dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody.

 1. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  inni pośrednicy współpracujący w ramach systemu MLS.org.pl, notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 2. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe w szczególności przed zagrożeniami w przypadku przekazywania danych oraz przed dostępem do nich osób trzecich. Podjęte środki regularnie dostosowujemy do aktualnego stanu technik.
 3. Twoje dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.  Przyjmując decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, Komisja Europejska ustala, czy takie państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Jeżeli Komisja Europejska nie stwierdziła stosownego poziomu ochrony w kraju trzecim, zapewniamy, aby odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych został dotrzymany poprzez inne środki takie jak: wiążące reguły korporacyjne czy standardowe klauzule umowne ustalane przez Komisję Europejską.
 4. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 7. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prezentacją nieruchomości bez zawarcia umowy pośrednictwa:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest United Trust Sp. z o.o.,  siedzibą: ul.  Artura Grottgera 16 / 1, 60-758 Poznań, KRS 0000851838 lub oddziały franczyzowe KW Poland.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu prezentacji nieruchomości oferowanej do sprzedaży / najmu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f RODO. Przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (poprawna realizacja umowy pośrednictwa ze Sprzedającym / Wynajmującym) i  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, tj. przez Sprzedającego/Wynajmującego (zapewnienie bezpieczeństwa majątkowego i prezentacji nieruchomości tylko zweryfikowanym oglądającym);

 1. – w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);
 2. – jeśli wyraziłeś dodatkowo przy podpisywaniu umowy zgodę (np. na przetwarzanie w celach marketingowych, na kontakt doradcy kredytowego itd.), to dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody.
 3. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 4. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe w szczególności przed zagrożeniami w przypadku przekazywania danych oraz przed dostępem do nich osób trzecich. Podjęte środki regularnie dostosowujemy do aktualnego stanu technik
 5. Twoje dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.  Przyjmując decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, Komisja Europejska ustala, czy takie państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Jeżeli Komisja Europejska nie stwierdziła stosownego poziomu ochrony w kraju trzecim, zapewniamy, aby odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych został dotrzymany poprzez inne środki takie jak: wiążące reguły korporacyjne czy standardowe klauzule umowne ustalane przez Komisję Europejską.
 6. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową prezentacji nieruchomości; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy (innej niż umowa pośrednictwa) przez ADO (np. umowy o obsługę prawną, obsługę księgową, umowy z dostarczycielami usług lub towarów dla ADO):

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest United Trust Sp. z o.o.,  siedzibą: ul.  Artura Grottgera 16 / 1, 60-758 Poznań, KRS 0000851838 lub oddziały franczyzowe KW Poland.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

– w celu prawidłowego wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę przez okres obowiązywania umowy;

– w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (podstawowe okresy 3 i 6 lat od dnia wymagalności roszczenia – art.118 kodeksu cywilnego, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata);

– w celu rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO, a dane w tym celu przetwarzane będę do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – art. 70 Ordynacji podatkowej);

 1. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to dane przetwarzane będą w celach i w zakresach opisanych w klauzuli zgody (np. przetwarzanie w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, do czasu wycofania Twojej zgody. Masz prawo wycofać zgodę na takie przetwarzanie w każdym momencie, ale wycofanie zgody nie ma wpływu na poprawność i legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu wycofania zgody;
 2. Jeśli zadzwonisz do nas, napiszesz do nas wiadomość sms, mailową, skontaktujesz się poprzez komunikator internetowy, wyślesz list (np. w celu złożenia oferty świadczenia usług lub sprzedaży towarów) to tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które dobrowolnie przekazujesz podczas takiej rozmowy telefonicznej, pisemnie lub w wiadomości elektronicznej;
 3. odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania CRM, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe),  inni pośrednicy współpracujący w ramach systemu MLS.org.pl, notariusze, doradca kredytowy, prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
 4. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe w szczególności przed zagrożeniami w przypadku przekazywania danych oraz przed dostępem do nich osób trzecich. Podjęte środki regularnie dostosowujemy do aktualnego stanu techniki
 5. Twoje dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.  Przyjmując decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, Komisja Europejska ustala, czy takie państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Jeżeli Komisja Europejska nie stwierdziła stosownego poziomu ochrony w kraju trzecim, zapewniamy, aby odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych został dotrzymany poprzez inne środki takie jak: wiążące reguły korporacyjne czy standardowe klauzule umowne ustalane przez Komisję Europejską.
 6. masz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Polityka prywatności KW Quality (REAL ESTATE QUALITY Sp. z o.o.)

Polityka prywatności KW Partners (REAL ESTATE PARTNERS Sp. z o.o.)

Compare listings

Porównać